Nyeste nummer af Dansk Sociologi, nr. 2, årgang 34, 2023 er udkommet

Marianne Brodersen, Randi Andersen, Thomas Bille

Pædagogiske omsorgskvaliteter – i kampe med tid

Ældreplejen i Danmark har i adskillige år været udfordret af rekrutterings­problemer og har samtidig været skydeskive for kritik af manglende menne­skelighed og værdighed i tilgangen til samfundets ældre borgere. De politiske bestræbelser på at modernisere ældreomsorgen har medført en stigning i an­tallet af pædagoger ansat i den kommunale ældrepleje. Artiklen undersøger, hvilken betydning det får, når en ny profession træder ind i omsorgsarbejdet med ældre. Med afsæt i et forskningsprojekt om pædagogers faglighed i mø­det med ældreplejen zoomer artiklen ind på, hvordan praksis formes og er­fares i dette dilemmafyldte møde. Analyserne trækker på feltarbejde og bely­ser, hvordan pædagogers omsorgspraksisser i ældreplejen aftegner en række efterspurgte omsorgskvaliteter, som pædagogerne samtidig må kæmpe for at realisere, blandt andet gennem et arbejde på og med tid. Artiklen belyser således muligheder og problemstillinger i forhåbningerne til en ny professi­onsgruppes bidrag i en ældrepleje, der i årevis har været domineret af NPM. Afslutningsvis stilles spørgsmålet om, hvorvidt pædagoger som relationspro­fession kan fungere som den rambuk, ledelserne ønsker at drive ind i ældre­plejen, eller om pædagogers indspil snarere kan betragtes som individualise­rede kampe for at få fagpersonlige idealer til at lykkes i en sektor, der trænger til fornyede kræfter til at forløse ideen om velfærdsstatens varme hænder og menneskelige ansigt. 

Keywords: ældrepleje, omsorg, pædagogisk arbejde, pædagogiske kvaliteter, tidsarbejde

Camilla Caspersen, Christine Nabe-Nielsen, Anne Villadsen og Lars Skov Henriksen 

Frivilligt emotionelt krævende omsorgsarbejde – Spændingsfelter og grænsearbejde i omsorgen for døende 

I en tid med stigende aldrende befolkning og manglende hænder i sundheds­sektoren italesættes frivillig organiseret omsorg oftere som en nødvendig res­source i velfærdsstatsligt regi. Allerede nu ses en stigende efterspørgsel efter frivillige indsatser som supplement til professionelles omsorgsarbejde. Med udgangspunkt i et begreb om frivilligt emotionelt krævende omsorgsarbejde undersøges Røde Kors’ Vågetjeneste som en case på en særligt udfordrende omsorgspraksis i spændingsfeltet mellem civilsamfundets og det offentliges ansvar. Vi fokuserer analytisk på spændingsfelter i forhold til vågearbejdets forskellige institutionelle krav, når grænsearbejde mellem den professiona­liserede og den frivillige omsorg udfordres i praksis. Dette tydeliggør de le­delsesmæssige udfordringer, når frivillige organisationer får et større ansvar for at kunne håndtere og støtte den frivillige omsorgspraksis. Artiklen peger på, at offentlige og frivillige aktører må diskutere, hvordan grænsearbejde håndteres situationelt i praksis, da grænser forhandles i konkrete interaktio­ner mellem professionelle og frivillige og med en større åbenhed, end det ofte antages. 

Søgeord: frivilligt arbejde, grænsearbejde, emotionelt krævende omsorgsar­bejde, Vågetjenesten, spændingsfelter, frivillig ledelse

Anne-Kirstine Mølholt 

En betinget omsorg – oplevelser af nære omsorgsrelationer hos tidligere anbragte unge

Omdrejningspunktet i denne artikel er en skelnen mellem en ubetinget, varig og familiær omsorgsrelation i forhold til en betinget og tidsmæssigt begræn­set omsorgsrelation. Det empirisk udgangspunkt er en kvalitativ forløbsun­dersøgelse foretaget fra 2014 til 2016 blandt tidligere anbragte unge i Dan­mark, der ved start af dataindsamlingen var 20 til 33 år. Artiklen trækker på forståelsen omkring et omsorgsterræn, hvor oplevelser af omsorg skabes som en vej gennem livet og definerer den fremtidige vej, der kan følges. Analyser­ne peger på, hvordan erfaringer fra fortiden flettes sammen med oplevelser i voksenlivet og definerer de unges oplevelser af omsorgsrelationer også efter at have forladt anbringelse. Det præsenteres, hvordan de fortæller om fortidens manglende primære omsorg, og hvordan disse oplevelser har betyd­ning for de ofte økonomiske ræssonementer, de bruger i forhold til at vurdere omsorgens investeringer og værdi. I artiklen fremgår det samlet set gennem de fænomenologiske analyser af de unges oplevelser af omsorg, at omsorg forstås i rammerne af at være tidsmæssigt begrænsede og betingede af en form for genydelse. 

Keywords: tidligere anbragte, omsorg, relationer, ubetinget støtte, sekundære relationer

Mikkel Giver Kjer, Mie Mølgaard Andersen og Maya Flensborg Jensen 

Engle og proletarer? – en diskursanalyse af mediernes portrættering af social- og sundhedsfagene i en rekrutterings- og omsorgskrise

I Danmark er der store udfordringer med rekruttering og fastholdelse af med­arbejdere i social- og sundhedsfagene. Nyere litteratur peger på, at årsager­ne hertil beror på ringe lønforhold og arbejdsvilkår, men også fordomme og manglende anerkendelse af fagene. Få har undersøgt, hvordan medierne – som en central del af magtens sprog – udgør en central kilde til at formgive forestillinger og forståelser af social- og sundhedsfagene og omsorgsområdet. 

Denne artikel undersøger mediernes portrættering af social- og sundhedsfa­gene i ældreplejen med udgangspunkt i en diskursivinspireret analyse af 92 nyhedsartikler fra landsdækkende aviser, fagblade og tabloidaviser publice­ret 2016-2021. 

Analysen viser, at mediernes portrættering af fagene abonnerer på en dis­kurs, der reproducerer det negative narrativ og stigma, der historisk knytter sig til omsorgsfagene. En fortælling om, at arbejdet i omsorgssektoren forbin­des med dårlige arbejdsvilkår samt beskidt arbejde og begrænsede profes­sionelle kompetencer. Analysen viser dog også, at kilderne i artiklerne bruger disse narrativer strategisk til at anspore til forandring i form af legitimering af professionen og højnelse af den offentlige anerkendelse af erhvervet. Slut­teligt diskuterer vi, hvordan dette diskursive felt rummer potentialer og ud­fordringer i forbindelse med rekruttering og fastholdelse. 

Keywords: diskurs, rekrutteringsudfordringer, omsorgskrise, medieanalyse