Manuskriptvejledning

Manuskriptets form
Artikelbidrag må ikke overskride 20 sider á 2.400 enheder, inkl. noter og referencer. Kommentarer og debatindlæg bør ikke overskride 6-7 sider á 2.400 enheder, og boganmeldelser bør være på 2-4 sider á 2.400 enheder. Manuskripter skal følge nedenstående retningslinjer:

  • Manuskripter skrives med dobbelt linjeafstand. Skriv uden orddeling, og brug løs bagkant. Eventuelle fremhævninger sker med kursiv. Undlad at anvende fed eller forskellige skrifttyper.
  • Der skal kun anvendes ét overskriftsniveau. Nyt afsnit markeres med indryk.
  • Citater på mere end ca. 2 linjer skrives med indryk. Ved indrykkede citater benyttes ikke citationstegn. Anvendelse af citater bør være begrænset. Er de på andre fremmede sprog end engelsk, skal de oversættes til dansk.
  • Antallet og omfanget af noter skal være begrænset. Der anvendes nummererede slutnoter.
  • Med hensyn til litteraturhenvisninger i teksten og litteraturreferencer har redaktionen udarbejdet detaljerede retningslinjer herfor, som kan ses på tidsskriftets hjemmeside: www.dansksociologi.dk

For artiklers vedkommende skal selve manuskriptet (hoveddokumentet) indeholde: Titel; brødtekst, herunder underrubrikker; slutnoter og referencer. Bemærk at hoveddokumentet skal fremsendes i fuldt anonymiseret form. I fald der henvises til egne arbejder, skal referencen anføres som (Forfatter, xxxx) såvel i teksten som i referencelisten. Hoveddokumentet ledsages af følgende, der vedlægges på særskilte ark:

  • Ark med forfatternavn, biografiske oplysninger, adresse, e-mailadresse og artiklens titel.
  • Eventuelle nummererede figurer og tabeller, én på hvert ark. Det anføres i teksten, hvor de ca. skal placeres. De må ikke være for store og uoverskuelige. Figurer skal være i sort/hvid, og klar til tryk. Vi anbefaler, at tabeller og figurer følger den opsætning/layout, som Danmarks Statistik anvender, jfr. www.dst.dk samt eksempler nedenfor.
  • Dansk og engelsk abstrakt, max. 200 ord. Begge skal efterfølges af 3-6 søgeord/key-words.
  • Foto af forfatteren.

27-5-2009 Danmarks Statistik , © www.statistikbanken.dk/AKU1

Nogle tabel- og figur eksempler fra Danmarks statistisk:

Manuskripter, som er godtaget til publikation, kan ikke forventes publiceret før manuskriptet fra forfatterens side lever op til de formelle retningslinjer opstillet ovenstående samt for noter, henvisninger og referencer.

At indsende et manuskript til et videnskabeligt tidsskrift er udtryk for en hensigt om at publicere manuskriptet i det pågældende tidsskrift.

Behandling af indkomne bidrag kræver tid og opmærksomhed i redaktionen og hos dem, der skal vurdere manuskripterne. Dansk Sociologi betinger sig, at modtagne bidrag ikke samtidigt er indsendt til vurdering andetsteds eller har været publiceret tidligere. Tidsskriftet har ikke kapacitet til at vurdere ufærdige manuskripter.

Copyright
Tidsskriftet har sammen med forfatteren copyright til publicerede artikler. Forfatteren accepterer ved publicering, at samme artikel ikke må offentliggøres andetsteds uden godkendelse af Tidsskriftet Dansk Sociologi.

Forfatteren accepterer at tidsskriftet, et år efter udgivelsen i trykt form, gør artiklen tilgængelig i elektronisk form via hjemmesiden https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/issue/archive. Redaktionen er indforstået med og påskønner, at tidsskriftets forfattere lægger kopi af deres bidrag op på egen eller deres institutions hjemmeside ligeledes et år efter, at bidraget er publiceret i tidsskriftet. Redaktionen ser dette som en mulighed for at øge kendskabet til artiklerne i Dansk Sociologi og tidsskriftet som sådan.
Vi vil bede vore forfattere nøje følge nedenstående retningslinjer for sprog og grammatik, noter, henvisninger og referencer:

Sprog og grammatik
Dansk Sociologi gør opmærksom på, at en god akademisk tekst er karakteriseret ved at være læsevenlig, klar og præcis samt velstruktureret (se eksemplerne i tekstboksen)

Dansk Sociologi anbefaler, at indsendte manuskripter skrives i et ligefremt og aktivt sprog og anvender korte og præcise sætningskonstruktioner. Undgå så vidt muligt passivkonstruktioner, verbalsubstantiver, overdreven brug af demonstrative pronominer osv.

Den gode akademiske tekst er:

Læservenlig
Giver læseren de nødvendige forudsætninger for at forstå budskabet. Essentielle oplysninger skal ikke placeres i noter.
Overlader ikke noget til læserens fantasi og fortolkningsevne.
Er ikke indforstået og unødigt kompliceret.
Viderebringer budskabet så kort og enkelt som muligt.
Indrammer budskabet i overskrifter og mellemrubrikker.
Placerer subjekt før verbum, medmindre der er en god grund til ikke at gøre det.
Varierer ikke betegnelserne for samme substantiv (men gerne verber og adjektiver: Undersøgelsen viser/påpeger/demonstrerer …).

Klar og præcis
Har udeladt alt overflødigt (overflødigt i forhold til tekstens budskab og grammatisk sætningslogik).
Har ét budskab pr. sætning.
Er utvetydig (Husk: Alt, hvad der kan misforstås, bliver misforstået).
Bruger ikke begreber og fagtermer, der ikke er defineret.
Bruger ikke metaforer.

Velstruktureret
Er logisk og overskueligt opbygget.
Guider læseren logisk igennem argumentation og frem til resultater.
Foregriber, hvad der vil blive omtalt i det følgende.
Opsamler pointer og resultater.

Tidsskriftet Dansk Sociologi følger som hovedregel Dansk Sprognævns officielle regler for kommatering. Disse regler følger med enkelte undtagelser reglerne for det traditionelle grammatiske komma. Den afgørende undtagelse er, at det nu er valgfrit, om man vil sætte startkomma, dvs. komma før ledsætninger. Reglerne for kommatering kan findes på Dansk Sprognævns hjemmeside: www.dsn.dk.

Ikke gængse forkortelser må ikke anvendes i manuskripterne: skriv ikke ift. men “i forhold til”. Ved almindelige forkortelser staves efter danske retskrivningsregler: bl.a.. m.fl., mv., osv.

M.h.t. og pga. kan begge accepteres, men det er bedre, hvis ordene skrives ud i tekst. Både fx og f.eks. kan anvendes, men kun den ene form må anvendes i samme manuskript.