Den undervisningsegnede oversigtsartikel: ét format i Dansk Sociologi

Som redaktion af Dansk Sociologi er det vores erfaring, at vi løbende modtager stærke og interessante artikelbidrag fra en bred palet af det danske sociologimiljø. Det er vi selvsagt taknemmelige for. Det er dog samtidig vores opfattelse, at de unikke muligheder, som et dansksproget fagsociologisk tidskrift giver, måske for indeværende ikke udnyttes fuldt ud af alle parter.

Særligt har vi noteret os, at der synes at være stor læserinteresse for en bestemt type af artikler, som vi her kalder den undervisningsegnede oversigtsartikel: altså artikler, der skaber overblik gennem at tegne nogle selvstændigt markerede analytiske perspektiver op, introducere til og diskutere væsentlige begreber, skoler, metoder og empiriske indsigter, eller på anden vis giver en vinklet ekspertfremstilling af og dermed skubber til et forskningsfelt inden for sociologien. Det kan dreje sig om ”bindestregs-sociologier” som uddannelses- eller miljøsociologi, men det kan netop også dreje sig om teoretiske skoler, metodeudviklingstendenser eller bevægelser på et praksis- eller styringsfelt. Det centrale synes at være, at kompetent udformede og selvstændigt perspektiverende oversigtsartikler a la disse tjener som vigtig kilde ikke mindst i undervisningen på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Vi ønsker på denne baggrund hermed at udstikke en generel invitation til alle grene af det danske sociologimiljø, og måske ikke mindst til undervisere på universiteter og andetsteds, om at tænke denne type af artikel som et godt format, og et godt match, for et tidsskrift som Dansk Sociologi. Dette selvsagt inden for den generelle ramme der hedder, at Dansk Sociologi er et videnskabeligt funderet sociologisk fagtidsskrift, hvor alle artikelbidrag underkastes fagfællebedømmelse og må kunne godtgøre eget originale bidrag til feltet. Bidrag kan her imidlertid betyde andet og mere end ny empiri; det kan lige vel betyde en ny analytisk vinkel på et tema eller problem; en ny måde at sammenligne begreber, skoler, metoder og teorier; eller en ny måde at sætte et sociologisk forskningsfelt i perspektiv.

For forskere og undervisere på de danske universiteter og andetsteds forestiller vi os, at skrivning og publicering af en sådan undervisningsegnet oversigtsartikel i Dansk Sociologi kan tjene som en attraktiv måde at kombinere flere hensyn. Dels gælder det som bekendt, at Dansk Sociologi er optaget på den forskningspointgivende BFI-liste. Dels er der erfaringsmæssigt belæg for at sige, at mange artikler i Dansk Sociologi opnår absolut pæne læsertal, blandt andet netop gennem brug i undervisningen. Og dels tænker vi, at selve produktionen af en oversigtsgivende artikel a la denne for den enkelte kan medvirke til at løse udfordringer med mangel på velegnet litteratur i undervisningen. Der er, vil vi tillade os at foreslå, med andre ord potentielt tale om et publiceringsmæssigt ”kinder-æg”!

For yderligere information, og for konkrete eksempler på artikler, der har præg af undervisningsegnede oversigtsartikler, henviser vi til vores hjemmeside: www.dansksociologi.dk.

Med ønsket om fortsat god artikelskrivning i alle grene af det danske sociologimiljø.

Redaktionen