Her er du : Dansk Sociologi : Tidsskriftet : Nyeste nummer 22. oktober 2016

Nyeste nummer af Dansk Sociologi, nr. 1, årgang 27, maj 2016 er udkommet og vil nå ud til abonnenterne i uge 22. Temaet er: Michel Foucault og sociologiske analyser

 

Mathias Herup Nielsen og Niklas Andreas Andersen:
Når styringens ambitioner udfordres af praksis. Om at analysere rummet imellem styringens intentioner og situationel praksis
Studier, der analyserer det sociale med inspiration fra Foucaults tanker om governmentality, kritiseres i stigende omfang for at afskære sig fra at analysere de praktiske relationer, som politisk styring konkret indlejres i. I artiklen tager vi afsæt i denne kritik og viser, med et studie af forholdet mellem et kommunalt jobcenter og et lokalt beskæftigelsesråd, hvordan governmental magtanalyse kan indfange styringens uforudsigelige, mangefacetterede og immanente karakter ved at fokusere på styringsintentionernes møde med den praktiske virkelighed, der søges styret. Formelt er rådet nedsat til at overvåge og kontrollere jobcentret, men i den praktiske relation er det snarere jobcentret, som overvåger og kontrollerer rådet. Artiklen viser, hvordan dette er muligt ved at analysere jobcentrets arbejde med rådet ved hjælp af en række centrale begreber fra Foucaults forfatterskab. Empirisk trækker studiet foruden formelle myndighedsdokumenter, der beskriver rådets tiltænkte rolle, på praksisinformerende empiri i form af kvalitative interviews og mødereferater over en fire-årig periode.

Kristian Fahnøe:
Bekendelsesformer i gruppeterapi for alkoholmisbrugere. En interaktionistisk analyse af en magtteknik
Denne artikel undersøger interaktionen mellem deltagerne i gruppeterapi på en døgninstitution for alkoholmisbrugere. Dette sker med udgangspunkt i et analytisk begrebsapparat baseret på en sammentænkning af Foucaults magtanalytik (1982, 2008) og Goffmans rolleanalyse (1967, 1992). Begrebsapparatet muliggør analyser af magtudøvelser forstået som magtteknikker, der formes i ansigt-til-ansigt-interaktion. Tilgangen sætter fokus på mangfoldigheden i måderne, hvorpå magtteknikker og modstand udfoldes, ligesom der åbnes for analyser af magtens forskellige effekter. Tilgangen søger derved en nuanceret forståelse af, hvordan mennesker formes igennem specifikke magtudøvelser. Artiklens analyse undersøger gruppeterapien som en magtteknik, der er baseret på beboernes bekendelser. Analysen fremanalyserer tre bekendelsesformer, hvor magtteknikken udfoldes, og forskellige modstandsformer indgår. Bekendelsesformerne indebærer forskellige forsøg på at forandre klienterne. Afhængigt af klienternes modstandsformer varierer socialarbejdernes tilgang til bekendelsen mellem en positivt støttende og en konfrontativ tilgang. I forlængelse heraf demonstrerer artiklen, at modstandsformerne, der er rettet mod forskellige aspekter af bekendelserne, til tider begrænser bekendelsen som magtteknik til at forandre individet. Endeligt viser artiklen, hvordan klienterne, i kraft af deres måde at indgå i bekendelserne, skabes som subjekter på forskellig vis.

Lotte Galløe:
Legens alvor. Styring i rollespillets læringspraksis
Denne artikel beskæftiger sig med rollespil som en læringsteknologi. Artiklen stiller skarpt på rollespil som en nuanceret styring, der søger at fremme en særlig adfærd. Der argumenteres for, at rollespillet er et eksempel på en strategisk praksis, der fungerer ved at inddrage de lærende i påvirkningen af sig selv og hinanden. Gennem et feltstudie af et træningsforløb for forældre med udadreagerende børn er rollespil som læringsteknologi undersøgt. Med et foucaultiansk magtperspektiv belyses de specifikke teknikker, der gør rollespillet til en legende praksis, for siden at tillægge det en anden alvor. Artiklen viser, hvordan rollespillet tager form i samspillet mellem instruktører og forældre og viser sig virksomt ved at inkludere forældrene i udførelsen og omdirigere deres modstand.

Dansk Sociologi - Øster Farimagsgade 5 - 1045 København K - 35 32 35 02 Tidsskriftet udgives af Dansk Sociologforening