Call: Temanummer om Intersektionalitet, Dansk Sociologi 2019-2

Gennem de seneste par årtier har intersektionalitetsbegrebet haft en betydelig gennemslagskraft inden for forskningen. Begrebet har bidraget til at opbygge nuancerede og komplekse forståelser af fx kønsrelationer, identiteter og magt samt til at belyse, hvordan forskellige kategorier som køn, klasse, etnicitet, alder og seksualitet virker sammen i forhold til at skabe erfaringer, muligheder og begrænsninger for enkeltindivider såvel som for grupper. Flere både internationale og danske forskere har argumenteret for, at intersektionalitetsbegrebet udgør kønsforskningens hidtil vigtigste teoretiske og metodologiske bidrag til den bredere samfundsforskning. Dette er begrundet med, at begrebet kan bidrage med nye analytiske vinkler og metodiske greb i forhold til centrale temaer som social differentiering, identiteter, solidaritet, privilegier og magt.

Mens en del samfundsvidenskabelige og sociologiske kønsforskere har bidraget til diskussionen om intersektionalitet, har begrebet i mindre omfang vundet indpas blandt forskere, der ikke opfatter sig som kønsforskere. Der er dog ingen tvivl om, at intersektionalitetsbegrebet – og de dertil udviklede intersektionalitetsanalyser og metodiske greb – kan være brugbare for den bredere forskning, idet der er tale om forståelser og analyser af sociale differentieringer og moderne identitetskonstruktioner, som er nogle af kerneområderne i sociologien og beslægtede fagområder. Man vil således kunne argumentere for, at forståelser og metodiske greb til at analysere en række nutidens komplekse temaer vil kunne udvides og kvalificeres ved at trække på indsigter fra intersektionalitetsforskningen. Det gælder eksempelvis studier af migration, medborgerskab og tilhørsforhold; nationale identiteter og politiske bevægelser; social differentiering og sociale uligheder; moderne identiteter; forholdet mellem arbejde-familie; sociale problemer.

Med dette temanummer inviteres artikler, der sætter fokus på intersektionalitet fra en samfundsvidenskabelig/sociologisk vinkel: Det kan være:

  •  bidrag, der præsenterer konkrete intersektionalitetsanalyser;
  • bidrag, der diskuterer intersektionalitetsbegrebets udvikling og relevans;
  • bidrag, der diskuterer intersektionalitet som analytisk strategi fx i forhold til at udvikle nye forståelser af identiteter, social praksis, sociale institutioner og andre sociale fænomener forbundet med differentiering og ulighed;
  • bidrag, der tematiserer de særlige metodiske udfordringer til komplekse intersektionelle analyser både i forhold til kvantitative og kvalitative analyser.

Tidsplan
Interesserede bidragsydere inviteres til at indsende abstracts til artikelforslag senest den 10. August 2018. Der vil være udvælgelse af abstracts og tilbagemelding til forfatterne 20. august 2018. Frist for fremsendelse af det fulde artikelmanuskript forventes at være 25. januar 2019.

Nummeret redigeres af Ann-Dorte Christensen adc@socsci.aau.dk (gæsteredaktør) og Yvonne Mørck ym@ruc.dk (gæsteredaktør) samt Stine Thidemann Faber, stf@cgs.aau.dk (ansvarshavende redaktør).